حسینیه کودک هیئت الشهدا

معرفی مجموعه

مجموعه حسینیه کودک هیئت الشهدا با هدف ساماندهی به فعالیت های کودک در هیئت تشکیل شده است. ایده اولیه طراحی این هیئت به دنبال تذکرهای پی‌در‌پی سالمندان هیئت به کودکان و عدم تناسب فضا و محتوای هیات بزرگسالان برای کودکان شکل گرفت. در این مجموعه کیفیت برنامه ها ، اجرای مربیان و انجام فعالیت های کودکانه ویژه گروه سنی 3-9 سال، دارای اهمیت بسیار زیادی است. دست یافتن به این مهم از طریق هم افزایی مداوم با مدارس و مهدکودک ها و توسعه سازمان یافته‌ی فعالیت های هیئت اتفاق می افتد. در حسینیه کودک هیئت الشهدا تمرکز اصلی بر کودکان است اما در برخی مراسمات محتواهایی برای استفاده مادران هم طراحی می‌شود. این مجموعه در اجرای نمایش با همراهی کودکان سعی کرده است با جذب مشارکت آنان بخشی از اجرای برنامه را به عهده کودکان بگذارد تا آنها بتوانند تجربه اجرای موفق یک فعالیت جمعی را داشته‌باشند. البته تمامی این مراحل با نظارت مربیان انجام می‌شود.