مادران شریف ایران زمین تهران

معرفی مجموعه

جمعیت مادران شریف ایران زمین، قصد دارد که زندگی چند فرزندی، شیرینی‌ها و سختی‌های آن را به تصویر بکشد. این دغدغه از 4 سال پیش، یعنی سال 1398، برای نشان دادن اینکه سبک زندگی چند فرزندی (داشتن 4-5 فرزند و حتی بیشتر)، نه تنها عجیب نیست، بلکه برای خانواده‌ها و خود فرزندان مطلوب است؛ شکل گرفت. گرچه که مخاطب بیشتر مادران هستند و مجموعه به دنبال راهکارهای تعاملی بهتر مادر و فرزند است، اما گاهی برنامه‌هایی مانند معرفی کتاب برای کودکان یا دورهمی‌های مشترک با کودک نیز صورت می‌گیرد. این مجموعه متشکل از شورای مرکزی و فعالین است که کارها میان این دو بخش تقسیم می‌شود و مسئولیت‌ها با توجه به شرایط متغیر هستند. اما بخش‌های اصلی شامل تجربیات تخصصی (مصاحبه با مادران فعال چندفرزندی و انتقال داستان زندگی آنان به مخاطب)، گروه مادری به‌توان 4 (برای مادرانی که بیش از 4 فرزند دارند و شامل دورهمی و تولید محتواست)، پویـــــــــــــــش کتابخوانــــــــــی کتاب‌های همسران و مـــــــــادران شهدا و دورهمی‌های حضوری و مجازی است. ویژگی‌های متمایز کننده این مجموعه، انتقال تجربه و محتوا، به تصویر کشیدن وجوه زندگی چندفرزندی و اهمیت دادن به رشد، فعالیت و پویایی مادران است مادرانی که به فعالیت‌های اجتماعی علاقه دارند می‌توانند در فضاهایی مانند آموزش و پرورش یا مساجد محل شروع به فعالیت کنند. تشکیلات مجموعه نیز بدین صورت است که همواره میان مادران تقسیم کار صورت می‌گیرد و مادری که تحت فشار است مورد حمایت مادران دیگر قرار می‌گیرد.