مجموعه مادر و كودك برنا

معرفی مجموعه

مجموعه برنا ذیل مجموعه جبهه فرهنگی با هدف شبکه سازی و ظرفیت سازی از نیروهای مردمی تشکیل شده است و برای موضوعات مرتبط با جمعیت و فرزندآوری، در شهر یزد فعالیت میکند. از آنجایی که یکی از بحث‌های اصلی موضوع جمعیت و فرزندآوری، مادر و ارتباط مادر و فرزند است، چند بخش از مجموعه نیز در خصوص تعامل و ارتباط مادر و فرزند فعالیت دارند. چون برنامه‌های این مجموعه برای مادران اکثرا صبح‌ها برگزار می‌شوند، مادران همراه با کودکان زیر 6 سالشان حضور می‌یابند. فعالیت‌ها و بازی‌های این کودکان با هدف سرگرمی اجرا می‌شود و تخصصی نیست و حتی اگر آموزشی داده شود، سطحی و کوچک است. مادران بر اساس تخصص و مهارتی که دارند، گعده هایی برای مادران دیگر برپا می‌کنند، به آنان آموزش می‌دهند و باهم درمورد موضوعات مختلف گفت‌وگو می‌کنند؛ این برنامه‌ها به‌صورت خودجوش برگزار می‌شوند. ویژگیهای که این مجموعه را از دیگر مجموعه ها متمایز می‌کند این است که این جمع برگرفته از خود مخاطبان و مادران است و از برنامه ریزی تا اجرا به عهده مادران است. مخاطبان مادر این مجموعه شامل دو گروه کلی است؛ مادران خوشبخت که مادران زیر ۴۵ سال هستند که چهار فرزند دارند و مادران برنا که مادران متولد سال ۱۳۷۸ به بعد هستند. براساس هر کدام از این مخاطب‌ها، مباحث توانمندسازی مادر، جمعیت و شناسایی مشکلات مادران و راه حل آنها، طراحی و ارائه می‌شود.