هیئت الزهرا (س)

معرفی مجموعه

هیئت الزهرا (س) یک مجموعه با قدمت ۲۰ ساله ‌است که دو هدف اصلی را دنبال می‌کند: هدف اول، مهندسی ارزشی و هوشمندانه و منطقی ذهنی کودکان، دختران و مادران آینده و هدف دوم نیز نا امید ساختن و از بین بردن اساس برنامه های دشمنان است. در نهایت این هیئت به دنبال آن است که مادرانی زهرایی برای جامعه اسلامی تربیت کند. چراکه محور خانواده مادر است و این مادر باید از خردسالی تحت تربیت قرار بگیرد. رویکرد هیأت کودکان الزهرا در طراحی، رعایت نیازهای متنوع کودکان در فرایند تربیتی، افزایش قدرت حل مسئله و توانمند سازی آنها در مواجه با مسائلی است که برایشان پیش خواهد آمد.