هیئت بچه‌های آسمان

معرفی مجموعه

اهمیت گروه سنی کودکان برای کار تربیتی و فرهنگی، دلیل انتخاب کودکان به عنوان مخاطبان برنامه‌های هیئت بچه‌های آسمان بوده و کمبود زیست‌بوم‌های مومنانه و سالم با محتوای مناسب که مورد اطمینان والدین باشد، از دغدغه‌های اصلی تشکیل این هیئت کودکانه است. خادمان و مربیان این هیئت جوانان مومن و با تجربه‌ای هستند که با دغدغه تربیت دینی کودکان توانسته‌اند این مجموعه را در جهت ترویج فرهنگ دینی و انس کودکان با اهل بیت رشد دهند. این هیئت مربی‌های آموزش دیده برای فعالیت در مهد کودک اعزام می‌کند و تمرکز ویژه‌ای بر تولید محتوای مناسب برای کودکان دارد. همچنین باشگاه مادران نیز وجود دارد که با تسهیلات و خدمات ویژه‌ سعی در اجرای برنامه‌های مفید برای اوقات فراغت مادران دارد. این هیئت فعالیت های متفاوتی نظیر پرده‌خوانی، قصه‌گویی و نمایش خلاق را در نظر گرفته‌است تا بر رشد شناختی و معنوی کودکان اثرگذار باشد. بازی‌های حرکتی و دست‌ورزی از دیگر برنامه‌های طراحی شده برای کودکان است.