برنامه های عضویت

سبک 01

بهترین قیمت برای شما!

ماهانه

رایگان

0
/ماهانه

 • دوره های شامل: 1
 • دوره انفرادی
 • دسترسی کامل به دوره تکی
 • برای همیشه رایگان امتحان کنید!


شروع کنید

انتخاب محبوب همه

شروع

هزارتومان
19
/ماهانه

 • دوره های شامل: 3
 • دوره انفرادی
 • دسترسی کامل به دوره تکی
 • رکورد آموخته شده


شروع کنید

گروهی

هزارتومان
20
/ماهانه

 • دوره های شامل: 10
 • دوره انفرادی
 • دسترسی کامل به دوره تک
 • رکورد یادگیرنده


شروع کنید

شرکت، پروژه

هزارتومان
29
/ماهانه

 • دوره های نامحدود
 • دوره انفرادی
 • دسترسی کامل به دوره تکd
 • رکورد یادگیرنده


شروع کنید

سالانه

رایگان

0
/سالانه

 • دوره های شامل: 1
 • دوره انفرادی
 • دسترسی کامل به دوره تکی
 • برای همیشه رایگان امتحان کنید!


شروع کنید

انتخاب محبوب همه

شروع

هزارتومان
190
/سالانه

 • دوره های شامل: 3
 • دوره انفرادی
 • دسترسی کامل به دوره تکی
 • رکورد آموخته شده


شروع کنید

گروهی

هزارتومان
200
/سالانه

 • دوره های شامل: 10
 • دوره انفرادی
 • دسترسی کامل به دوره تک
 • رکورد یادگیرنده


شروع کنید

شرکت، پروژه

هزارتومان
290
/سالانه

 • دوره های نامحدود
 • دوره انفرادی
 • دسترسی کامل به دوره تکd
 • رکورد یادگیرنده


شروع کنید

سبک 02

بهترین قیمت برای شما!

پایه


تومان
19000
/ماهانه

شروع کنید

 • دوره های شامل: 1
 • دوره انفرادی
 • دسترسی کامل به دوره تکی
 • برای همیشه رایگان امتحان کنید!

انتخاب محبوب همه

پیشرفته


تومان
49000
/ماهانه

شروع کنید

 • دوره های نامحدود
 • دوره انفرادی
 • دسترسی کامل به دوره تکی
 • رکورد یادگیرنده

بهینه


تومان
29000
/هفتگی

شروع کنید

 • دوره ها شامل: 10
 • دوره انفرادی
 • دسترسی کامل به دوره تک
 • رکورد یادگیرنده